Vragen

Wie mogen lid worden?

Iedereen die leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.

Hoe kan ik lid worden?

Door contact met ons op te nemen. Er zal vervolgens met u een afspraak gemaakt worden.

Wat wordt er van mij verwacht?

Onder andere dient iemand zich vrij te kunnen maken om regelmatig aan de bijeenkomsten deel te nemen. Er moet belangstelling zijn voor rituaal en symboliek en de wil tot samenwerking in een broederschap. Men dient zich te richten naar de gewoonten en gebruiken binnen de Vrijmetselarij. Daarnaast wordt verwacht dat iemand functies kan vervullen en zijn gedachten op papier zetten. Ook dient men te vertrouwen in een hogere macht die aan het leven ten grondslag ligt. Verder zal men financieel in staat moeten zijn de contributie te betalen.

Welke graden zijn er in de Vrijmetselarij?

Drie, namelijk die van Leerling, Gezel en Meester. Voor verdere verdieping zijn er nog de voortgezette graden 4 t/m 33.

Wat is een Grootloge?

Dat is de overkoepelende organisatie waar de Loge onder valt. In dit geval de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij.

Hoe vaak komt men bij elkaar?

In principe komt men tweemaal per maand bij elkaar. Daarnaast krijgen nieuwe leden eenmaal per maand uitleg over de gebruiken, ritualen en symbolen.

Wat kost het lidmaatschap?

De contributie bedraagt 175 euro per jaar.

Waar worden de bijeenkomsten gehouden?

In het logegebouw aan de Nicolaas Beetsstraat 2, te Gouda.

Hoeveel leden heeft een loge?

Gemiddeld ligt dat tussen de 15 en 25 leden.

Zijn er contacten met andere loges/Grootloges?

Ja, wij onderhouden vriendschapsbanden met diverse andere Grootloges. Dit houdt in dat er over en weer gevisiteerd kan worden.

Is Vrijmetselarij iets geheimzinnigs?

Nee, maar de inwijdingsriten worden niet openbaar gemaakt omdat anders het bijzondere effect ervan teniet gedaan wordt.

Hoeveel loges vallen onder de NGGV?

Momenteel zijn dat er zes.