Begrippen

Hieronder staan enkele kernbegrippen van de vrijmetselarij.

Ritualen
Een rituaal is een aantal handelingen volgens vaste afspraken, waardoor de gezamenlijke energie op een hoger niveau gebracht kan worden. Door inwijding wordt de mens ontvankelijk gemaakt voor deze krachten. Er wordt een sfeer geschapen van eenheid en harmonie waarin iemand zich beter kan ontwikkelen, dan wanneer men alleen op zoek gaat

Symbolen
De symboliek leert ons te leven en handelen volgens rechtvaardige  maatstaven. Symbolen spreken tot de verbeelding en prikkelen de mens om na te denken over de intrinsieke waarde ervan. In de vrijmetselarij zijn het de bouwwerktuigen die hiervoor gebruikt worden. Daarmee bestuderen wij de evolutie van al het bestaande.

Inwijdingen
Een kandidaat doorloopt drie graden van inwijding. In de eerste graad wordt hij tot Leerling gemaakt en verondersteld te werken aan zijn ‘ruwe steen’. Door kritisch zelfonderzoek dient hij de scherpe kantjes van zijn karakter af te beitelen. Na bekend te zijn gemaakt met de gebruiken en gewoonten binnen de loge, wordt er van de leerling verwacht dat hij zijn ervaringen op papier zet en een ‘bouwstuk’ oplevert in de Tempel. Hierna kan worden overgegaan tot de bevordering naar de graad van Gezel. In deze graad wordt de kandidaat gestimuleerd om zich dienstbaar op te stellen naar zijn omgeving en gebruik te maken van zijn talenten. Vervolgens kan hij na opnieuw een bouwstuk te hebben opgeleverd, verheven worden tot de Meestergraad.

Broederschap
Vrijmetselarij is een broederschap waarin men zich thuis kan voelen. In een plechtige sfeer worden de oude ritualen uitgevoerd. Een broederschap bestond vroeger uit een groep mannen, die gezamenlijk een gemeenschappelijk doel nastreefden. Vandaag de dag is het echter een veel ruimer begrip geworden. Het impliceert dat wij mede verantwoordelijk zijn voor het welbevinden van onze naasten.

Dienstbaarheid
Dienstbaarheid is een van de belangrijkste pijlers in de vrijmetselarij. Wat is de waarde van wijsheid en kennis, als je deze niet benut om de gehele mensheid op een hoger plan te brengen? Een grote uitdaging aan de moderne mens is daarom het bereiken van een betere communicatie met zijn naasten èn met zijn Hoger Zelf, ofwel de Goddelijke mentor, die in het menselijk bewustzijn aanwezig is.

Functies
Het rituaal wordt uitgevoerd door meesters van de loge, die op democratische wijze zijn verkozen. De verkiezingen vinden eenmaal per jaar plaats. Hoewel er sprake is van een hiërarchische opbouw van de functies, is elk van groot belang. Een functie leert ons bepaalde aspecten in onszelf te ontwikkelen waardoor wij meer zelfvertrouwen en eigenwaarde krijgen. Uiteindelijk ga je jezelf in de ander herkennen en komt het erop neer dat ieder mens weliswaar uniek is, maar dat wij in wezen gelijk zijn.